Wet op de Persoonsgegevens

Wet op de Persoonsgegevens

Sinds 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. Ook wij, Stichting Classic Concerts Zandvoort, hebben daarmee te maken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Classic Concerts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je vriend of donateur bent.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

De Stichting Classic Concerts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te informeren over de concerten georganiseerd door de stichting
 • Het afhandelen van de betaling van je jaarlijkse bijdrage aan de stichting

Deze gegevens worden bewaard zolang je Vriend of donateur bent van de stichting. Na beëindiging hiervan of bij overlijden worden alleen gegevens bewaard in de financiële administratie, voor zover en zolang als nodig voor de afhandeling van deze administratie.  Alle andere gegevens worden onmiddellijk verwijderd.

Specifiek voor uitvoerenden:

De stichting Classic Concerts Zandvoort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat op de website
 • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven: plaatsen van foto’s waar je herkenbaar op staat in programmaboekjes
 • Je te informeren waar de concerten plaatsvinden
 • Afhandelen van betaling van eventuele vergoedingen

Deze gegevens worden bewaard zolang je aangeeft benaderd te willen worden als uitvoerende.

Persoonsgegevens van kopers van toegangskaarten via e-mail

De Stichting Classic Concerts Zandvoort verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Adresgegevens om toegangskaarten te versturen
 • Je naam om de betaling af te handelen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Classic Concerts Zandvoort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Classic Concerts Zandvoort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Stichting Classic Concerts Zandvoort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@classicconcerts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om persoonlijk je verzoek te doen aan de secretaris of de voorzitter.

Indien per e-mail: we zullen je na je verzoek persoonlijk benaderen om zeker te weten dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Stichting Classic Concerts Zandvoort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Classic Concerts Zandvoort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De Stichting Classic Concerts Zandvoort heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Persoonsgegevens worden niet bewaard op publiek toegankelijke computersystemen, zoals webservers, of systemen die via publiek toegankelijke systemen benaderbaar zijn, zelfs niet op afgeschermde en beveiligde gedeelten van die systemen.


Comments are closed.