Meer over klassiek in de klas

Meer over klassiek in de klas

Pilotproject Hannie Schaftschool
Om te kijken hoe dit vormgegeven zou moeten worden en in de praktijk uitpakt is in 2023 met de Hannie
Schaftschool een pilotproject opgezet. Het doel van de pilot was de daadwerkelijke belangstelling bij basisschoolleerlingen te peilen voor een buitenschoolse activiteit; kijken hoeveel leerlingen zich zouden opgeven voor het bespelen van een instrument; of die dan ook zouden blijven komen opdagen bij deze buitenschoolse activiteit; of zij in relatieve korte tijd de eerste beginselen onder de knie zouden kunnen krijgen (noten lezen en de basis van het spelen leren) en enig bevredigend resultaat zouden kunnen boeken. Hierbij is door Classic Concerts de samenwerking gezocht met muziekschool New Wave, die sinds jaren in Zandvoort het muziekonderwijs op basisscholen ondersteunt, deels uitvoert en gebruik te maken van hun expertise. Zij waren blij met de extra aandacht en uitbreiding met klassieke instrumenten.

Opzet van de pilot
 Het project was gericht op de leerlingen uit de groepen 3-6.
 Gestart werd met een opwarmronde voor alle leerlingen uit deze groepen. Een of twee instrumentalisten
geven een aansprekende interactieve demonstratie wat je met het instrument kan.
Voor viool werd bijvoorbeeld aan de hand van een verhaal dat in de klas was voorbereid over “De giraf die niet dansen kon” met muziekfragmenten de stemmingen van de giraf geïllustreerd.
 Leerlingen kregen vervolgens een brief mee naar huis waarmee ze zich konden opgeven voor een
buitenschools workshop van vier lessen van drie kwartier na de middagpauze, verdeeld over 4 weken.
 Aan een workshop kunnen 6-10 leerlingen deelnemen (afhankelijk van het instrument). Bij voldoende
belangstelling kan een tweede groep gevormd worden.
 Instrumenten worden beschikbaar gesteld.
 Een workshop wordt afgesloten met een ‘concert’ van de leerlingen voor hun ouders en medeleerlingen.
 Voorjaar 2023 waren er de eerste workshop met viool en blokfluit.
 Bij gebleken succes zou de aanpak na de zomervakantie kunnen worden voortgezet.

Het resultaat van de pilot
 De demonstatie werd aandachtig en enthousiast ontvangen.
 De aanmeldingen overtroffen de mogelijkheden (zelfs bij het instellen van een tweede groep).
 De leerlingen die zich opgaven kwamen daadwerkelijk voor deze buitenschoolse activiteit en waren
toegewijd.
 Zij konden in vier lessen al een bevredigend geluid voortbrengen. Sommigen toonden echt talent (tot
verbazing van hun ouders) en hebben zich inmiddels aangemeld voor het reguliere muziekonderwijs van New Wave.
 Het ‘concert’ voor de ouders en medeleerlingen overtrof de verwachtingen.
 Het succes was dusdanig dat na de grote vakantie het project op de Hannie Schaftschool is voortgezet met twee blokken (cello en dwarsfluit). Ook hiervoor is het aantal aanmeldingen dusdanig dat voor ieder
workshop twee groepen moeten worden gevormd.
 De Hannie Schaftschool is zodanig enthousiast dat ze graag Klassiek in de Klas willen voortzetten in 2024.
 Het resultaat spreekt zich rond. Andere basisscholen hebben laten weten ook aan Klassiek in de Klas te willen deelnemen.

Staf
 De verantwoordelijkheid voor het project en het projectmanagement ligt in handen van Classic Concerts.
 De school blijft verantwoordelijk voor de praktische organisatie en de situatie in de klas.
 Voor de praktische organisatie coördinatie en afstemming maken we gebruik van de coördinator van Stichting New Wave.
 New Wave, Classic Concerts hebben een netwerk van instrumentalisten die benaderd kunnen worden.
Doorslaggevend voor de selectie is hun vaardigheid en ervaring om kinderen te enthousiasmeren en
veelzijdigheid in het gebruik van hun instrument.
Financiering
 Aan het project Klassiek in de klas zijn voor de school geen extra kosten verbonden. Zij stellen hun lokalen ter beschikking, bieden ondersteuning bij de organisatie, verzorgen brieven en houden contact met de ouders. Dat alles kosteloos.
 Deelname aan de introductielessen ’s middags is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Aan leerlingen/hun ouders wordt een symbolische bijdrage gevraagd. Zij betalen een bijdrage van 5 Euro per les (totaal 20 Euro)
 Projectmanagement door Classic Concerts is kosteloos. Zij verzorgen tevens de publiciteit.
 De professionals voor muziekonderwijs zoals de coördinator van New Wave en instrumentalisten/externe
muziekdocenten ontvangen een vergoeding en tegemoetkoming in de reiskosten.
 Verder moeten instrumenten gehuurd worden.
 Classic Concerts heeft sponsoren gevonden die bereid zijn om de pilot te bekostigen.

En marge
En marge ontstonden in het enthousiasme nog nieuwe ideeën.
 Leerlingen kunnen gratis een kerkpleinconcert van Classic Concerts bezoeken met name wanneer een
jeugdorkest speelt zoals in januari, of bij het jaarlijkse optreden van de Laureaten in het najaar. Dit kan
kosteloos in 2024 gerealiseerd worden.
 Ter gelegenheid van het jubileum van het Sweelinkorgel wil de organist met leerlingen van de basisschool (in een middag) een doe-orgel (kistorgel) bouwen dat meteen bespeelt kan worden. Hij wil hen aansluitend een demonstratie van het kerkorgel geven en de mogelijkheid bieden zelf op het orgel te spelen (voor leerlingen met keyboard ervaring). De kosten hiervoor neemt hij op eigen rekening. Het voorstel is met bijval ontvangen en wordt in 2024 gerealiseerd.

De toekomst van Klassiek in de Klas
Classic Concerts wil Klassiek in de Klas graag voortzetten in 2024. We hebben goed zicht gekregen op wat er nodig is om op scholen een dergelijk project met succes te starten. Het is qua organisatie mede door de samenwerking met New Wave goed realiseerbaar. Het blijkt mogelijk voor een relatief bescheiden bedrag een grote groep leerlingen kennis te laten maken met klassieke muziek en een aantal leerlingen zelfs aan het spelen te krijgen op klassieke instrumenten. Daarbij wordt ook talent ontdekt.
Maar voor een voortzetting van het project en uitrol naar andere scholen is een nieuwe ronde van financiering nodig. Daarvoor worden opnieuw sponsoren benaderd en zal ook de Gemeente Zandvoort een bijdrage gevraagd worden. Mede van hun toezeggingen hangt af, of en welke mate het project in 2024 kan worden voortgezet.

De vaste elementen
De succesvol gebleken elementen willen we in de nieuwe aanpak vasthouden.
 We hebben verschillende blokken voor ieder instrument één.
 We starten het blok met een demonstratie van het instrument, waarbij bijvoorbeeld aan de hand van een
voor de leerlingen bekend verhaal de verschillende gevoelens met bekende thema’s uit het klassieke
repertoire op het instrument getoond worden. Dit vindt plaats in schooltijd. Dit is voor alle basisschool-
leerlingen van groepen 4-6. Zo’n 100-130 per school.
 Een blok bestaat verder uit 4 workshops van ieder drie kwartier. Buitenschools, na de lunchpauze. Het zijn groepslessen in het kennismaken en bespelen van het instrument. Hieraan kunnen (afhankelijk van het instrument) 6-10 leerlingen deelnemen. De belangstelling bleek tot dusver zo groot dat het nodig was na elkaar twee series workshops per instrument na elkaar te houden. Dat blijkt overigens maar een relatief
beperkte verhoging van de kosten met zich mee te brengen.
 Workshops worden afgesloten met ‘concertje’ voor familieleden en vrienden.

De uitrol
 We denken aan 4 blokken met workshops per deelnemende school. Twee in het voorjaar en twee in het
najaar. We hebben inmiddels goede ervaring met blokfluit, viool, cello en dwarsfluit. Een klarinet zou ook
daarbij kunnen.
 In Zandvoort zijn 5 basisscholen. Twee in Noord: De School en De Zeevonk. Drie in het centrum: Oranje
Nassau, Hannie Schaft en de Maria School.

Hoewel het de charme is van het project dat het schaalbaar is vinden we 4 blokken per deelnemende school
wenselijk wil het geen marginale activiteit zijn en voldoende impact hebben. Verder zouden we geen scholen uit willen sluiten om scheve ogen te voorkomen.

De kosten
Per blok workshops (bij twee groepen)
 Demonstratieles voor alle leerlingen van de groepen 4-6
(2x 1 uur inclusief voorbereiding en reiskosten) 540,-
 Docenten voor twee groepen met 4 workshops
(2x 1 uur a 75,- en dat 4x) 600,-
 Huur instrumenten 240,-
 Reiskosten en parkeren (4×35,-) 140,-
 Coördinator New Wave
(selectie muziekdocenten, ophalen en brengen instrumenten) 120,-
Totaal 1640,-

Kosten per school
4 blokken workshops 4x 1640,- 6560,-

Totaal kosten project
Bij 5 scholen 32.800,-

De inkomsten

Per workshop
2x 8 leerlingen= 16 x 4 workshops à 5 Euro 320,-
Per School
4 blokken met workshops 1280,-
Voor het totale project
5 scholen 6.400,-

Tekort
Voor het tekort van 26.400,- zoeken wij:
– Bijdragen van de Gemeente Zandvoort
– Bijdragen van fondsen
– Sponsoren (waarbij helpt dat Classic Concerts een ANBI instelling is, met een solide reputatie)

Bentveldsduin 17. 2116 EA Bentveld . telefoon 06 2001 9802

e-mail: bestuur@classicconcerts.nl . www.classicconcerts.nl . NL57 RABO 038.44.83.070


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *